โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๒
งบประมาณ : ๖๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๑๖
งบประมาณ : ๑๖๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ : ๓๗๗,๔๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๔
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๓
งบประมาณ : ๑,๖๗๙,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๔
งบประมาณ : ๑๒๓,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..