ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


2.พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕3.พรบ-ระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551-แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-25584.พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2546


5.พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553


6.พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562


7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546


8.พระราชบัญญัติการศึกษา 42


9.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544


10.พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547


11.พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551


12.พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553


13.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 47


14.พระราชบัญญัติลูกเสือ


15.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546


16.รัฐธรรมนูญ