ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางสัก เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๔๗๙  สมัยขุนพิศาลสีมารักษ์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอกันตัง   นายช่วย  ตุณตฤทธิ์  ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกันตัง   ครูใหญ่  คนแรกคือนายแดง  หมื่นโพธิ์   มีนักเรียน  ๓๐  คน  สถานที่เรียนครั้งแรกใช้บ้านกำนันแช็ค  ทองชนะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ต่อมานายแดง  หมื่นโพธิ์ ได้บริจาคที่ดิน  จำนวน  ๖  ไร่ ๒๐๐  ตารางวา  ตามหนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่  ๔๐๓๑๒  ที่ดินเลขที่  ๖๔  ระวาง  ๔๔๒๓  I    ๔๖๑๖๓-๒  ออกให้เมื่อ  วันที่  ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๓๒  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางสักในปัจจุบัน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  วันที่  ๑๖   พฤษภาคม    ๒๕๓๘   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ได้มาเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านบางสัก  โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งค่าย ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   ที่ดินตามหนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่  ๔๐๓๑๒  เนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๓๙๓  ตารางวา  ออกให้เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม    ๒๕๔๐