ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

   วิสัยทัศน์

       โรงเรียนบ้านบางสัก  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  มีใจใฝ่เรียนรู้  ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่องค์กร ชุมชน
 

       ปรัชญา

         คุณธรรมนำชีวิต