ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

         วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านบางสักมุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  พัฒนาบุคลากรรักความเป็นไทย   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

         ปรัชญา

         คุณธรรมนำชีวิต