ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

        พันธกิจ(Mission)

๑. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
     ระหว่างบุคคล
๔.พัฒนาระบบการบริหาร จัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕.สนับสนุนการนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ครูชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
 
 เป้าประสงค์(Goal)  
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านบางสัก ได้รับโอกาสในการศึกษาทุกระดับ
     อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเป็นธรรม
๒. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย     
     มีคุณลักษณะ คุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ของทุกปีการศึกษา
๔.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสมและทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๕. โรงเรียนบ้านบางสัก  ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
๖. โรงเรียนบ้านบางสักบริหารจัดการ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๗.โรงเรียนบ้านบางสักร่วมมือกับชุมชนในการนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ครูชุมชน  เข้ามามี               ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา