ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

            ๑.      จัด ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

๒.      พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ และมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.      พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๔.      พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน และยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.      จัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ

  เป้าประสงค์

             ๑.      ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

               เด็กอายุ (๐-๕) ปี ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านบางสัก ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประชากรทุกคนในเขต บริการของโรงเรียนบ้านบางสัก ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

๒.      ด้านการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐาน

ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเต็มตามศักยภาพด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในทุระดับ

๓.      ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพการเรียนรู้   ใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร 

๔.      ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านบางสัก ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเครือข่าย ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน  รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกื้อกูล