ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                 มาร์ชบางสัก

  ม่วง ขาว สวยเด่นเห็นประจักษ์

สัญลักษณ์ คือสถานการศึกษา

เป็นโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนา

การศึกษาเด็กไทยในสังคม

        *มีปรัชญา คุณธรรมนำชีวิต

เสริมสร้างจิตวิญญาและอารมณ์

ทั้งศีลธรรมจรรยาค่านิยม

ช่วยอบรมดรุณ ดรุณี

สุขภาพดี มีคุณธรรม ล้ำวิชา

มีปัญญาโดดเด่นเป็นวิถี

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี

น้ำใจดี มีวาจา เอื้ออาทร

เราชาวบางสัก  เรารักในองค์กร

     ** สีม่วงขาวคืออนุสรณ์

สัญลักษณ์ บางสักเรา

       ซ้ำ */*/**/**