ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

         จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๗๑   คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน         

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อบ.๑ ๒๖ ๒๒ ๔๘
อบ.๒ ๒๔ ๑๗ ๔๑
อบ.๓ ๑๔ ๒๓ ๓๗
รวม ๖๔ ๖๒ ๑๒๖
ป.๑ ๓๑ ๒๔ ๕๕
ป.๒ ๒๗ ๑๙ ๔๖
ป.๓ ๑๗ ๑๙ ๓๖
ป.๔ ๑๘ ๑๔ ๓๒
ป.๕ ๑๗ ๒๐ ๓๗
ป.๖ ๒๙ ๑๐ ๓๙
รวมประถมศึกษา ๑๓๙ ๑๐๖ ๒๔๕
รวมทั้งหมด ๑๕ ๒๐๔ ๑๖๘ ๓๗๑