ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑)

         จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๔๔ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน         

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อบ.๑ ๒๒ ๑๖ ๓๘
อบ.๒ ๑๓ ๒๓ ๓๖
อบ.๓ ๓๐ ๒๕ ๕๕
รวม ๖๕ ๖๔ ๑๒๙
ป.๑ ๒๘ ๑๗ ๔๕
ป.๒ ๒๑ ๑๘ ๓๙
ป.๓ ๒๐ ๑๐ ๓๐
ป.๔ ๑๘ ๑๔ ๓๒
ป.๕ ๓๐ ๑๒ ๔๒
ป.๖ ๑๒ ๑๕ ๒๗
รวมประถมศึกษา ๑๒๙ ๘๖ ๒๑๕
รวมทั้งหมด ๑๕ ๑๙๔ ๑๕๐ ๓๔๔