ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

     ๑.   ยึดความประหยัด  อดออม  นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัด   จึงมีการออมทรัพย์ทุกวันเฉลี่ยวันละ ๕ บาท /คน  และการซื้อสินค้าในราคาประหยัดจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

     ๒.   ยึดถือการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริต  เน้นอาชีพด้านการเกษตร เพราะโรงเรียนบ้านบางสักมีพื้นที่มาก  และชุมชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพด้านการเกษตร  จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานเกษตรในกลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  ๓  เรื่อง  คือ  ๑. เลี้ยงปลาดุก   ๒.  เลี้ยงไก่  ๓. ปลูกผัก 

     ๓.   พัฒนาตนเองใฝ่หาความรู้ โดยมีโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

     ๔.   ปฏิบัติตนเป็นคนดี  ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีโครงการวิถีพุทธ

     ๕.    โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ


     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 อดทน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  พอเพียง