โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติยศคุณครู
ครูแกนนำ (Master teacher) โครงการยกระดับครูทั้งระบบ

ครูแสนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
1.นางสาวสมจิตร  สะดี
2.นางสาวอมรรัตน์  ฮ่องช่วน
3. นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ