ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติยศคุณครู
ครูแกนนำ (Master teacher) โครงการยกระดับครูทั้งระบบ

ครูแสนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
1.นางสาวสมจิตร  สะดี
2.นางสาวอมรรัตน์  ฮ่องช่วน
3. นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ