โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติศโรงเรียน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           โรงเรียนบ้านบางสัก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับเกียรติบัตรจากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2555 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
       โรงเรียนบ้านบางสักได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
              โรงเรียนบ้านบางสักได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา โดยระดับปฐมวัยผ่านการรับรองในระดับดีมาก ระดับประถมศึกษาผ่านการรับรองในระดับ ดี
ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา 2555
                  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางสักได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เป็นห้องสมุดต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2555 ครูผู้รับผิดชอบ คือ คุณครูอมรรัตน์  ฮ่องช่วน