ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 77
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 95
รายงานการพัฒนาโรงเรียนบ้านบางสักโดยการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตามโครงสร้าง SEAT และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 649.36 KB 597