ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง หมื่นโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 - พ.ศ.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ สังข์แดหวา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิญ แก้วกล่ำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม ขุนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน เลิศพยัคฆรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ สังข์แดหวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจียด กิตตินนทิกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายหลุย ครชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด จังเม่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน