ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

นางจันทรา แสงรัตน์
ครู คศ.2

นางสุวิมล กลายเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสมจิตร สะดี
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ฮ่องช่วน
ครู คศ.2

นางสาวประทุม ศรีวะโร
ครู คศ.2

นางรชฏนันท์ พระคง
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ สันเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางสาวนุชนภา ใจห้าว
ครู คศ.1

นางทิพย์ลาวัลย์ ไชยฤทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวธฤษวรรณ ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพิเชษฐ์ ชัยชนะ
ครูพี่เลี้ยง

นายศราวุฒิ รักสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายครรชิต เกตุรัตน์
พนักงานบริการ/ช่างปูน

นางอรฤทัย ปราบคช
ครูผู้ช่วย

นางสาวซอฝีย๊ะ มณีโสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาววีระวรรณ แก้วละเอียด
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณภิรมย์์ หมาดหมัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ. ชูช่วย