ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

นางจันทรา แสงรัตน์
ครู คศ.2

นางสุวิมล กลายเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสมจิตร สะดี
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ฮ่องช่วน
ครู คศ.2

นางสาวประทุม ศรีวะโร
ครู คศ.2

นางรชฏนันท์ พระคง
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ สันเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางสาวนุชนภา ใจห้าว
ครู คศ.1

นายอมอญ บิลหมูด
ครู คศ.2

นางสาวซอฝีย๊ะ มณีโสภา
ครู คศ.1

ว่าที่ รต.หญิงอรฤทัย ปราบคช
ครู คศ.1

นางสาววีระวรรณ แก้วละเอียด
ครูผู้ช่วย

นางทิพย์ลาวัลย์ ไชยฤทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวธฤษวรรณ ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายครรชิต เกตุรัตน์
พนักงานบริการ/ช่างปูน

นายพิเชษฐ์ ชัยชนะ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพรรณภิรมย์ หมาดหมัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ. ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง

นายศราวุฒิ รักสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีอรรฆเดช ชิตแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2