ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ มลยงค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แกล้วชิต
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล เกื้อมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพันธ์ ภิรมย์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ทองนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญมา หมื่นโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัธน์ สุทธินนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายตะกุณต์ นาควงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมทักษ์ เอ้งฉ้วน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ทองนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ปรางดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ปราโมทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระยงยุทธ เตชธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด จังเม่ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ