ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชวิช อัมพร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญใจ เกิดสมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมิกา ฉิมพงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐศาสตร์ ช่วยชู
ตำแหน่ง : การงาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันฑิตา มัคคินทร
ตำแหน่ง : การเงิน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลิน ทองนวล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกันตพงศ์ แก้วเชิด
ตำแหน่ง : จราจรจิ๋ว
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรวิชญ์ ช่อเส้ง
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจณิสตา ชูชนะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5