ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรพิมล วงศ์ชู
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียนและหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญาณัฐ สงแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนและหัวหน้าฝ่ายกลุ่มสี
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญารัตน์ ขวัญเพชร์
ตำแหน่ง : กรรมการและรองหัวหน้าฝ่่ายกลุ่มสี
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลิดา สีรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จุฬาลักษณ์ รายารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วชิราภรณ์ ช่วยเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กนกวรรณ เดิมนุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการและประธานฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อุมาพร สอนหนู
ตำแหน่ง : กรรมการและประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศิริชัย เอ้งฉ้วน
ตำแหน่ง : กรรมการและรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลิดา สีรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จุฬาลักษณ์ รายารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5